Giao Tiếp Trắc Ẩn

Meet trong từ điển Oxford có những nghĩa:

  • Nhìn thấy và trò chuyện lần đầu tiên
  • Gặp gỡ với sự chủ ý hoặc không của ai đó
  • Thỏa mãn, đáp ứng, làm hài lòng

Cho nên, chúng ta có thể hiểu rộng việc “meet a need” theo nghĩa như sau:

  • Nếu ta chưa từng biết đến nhu cầu đó bao giờ, thì đó là sự gặp gỡ nhu cầu đó lần đầu tiên
  • Nếu ta chưa hiểu về nhu cầu đó, thì đó là sự gặp gỡ cố ý để trò chuyện và thấu hiểu
  • Sau cùng mới là việc đáp ứng, thoải mãn

“An unmet need” cũng có thể là nhu cầu chưa được mình “gặp gỡ”, chứ không chỉ là “đáp ứng”.

Khuyên Nguyễn viết theo trả nghiệm cá nhân

Phần hình minh họa thực hành Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)
Minh họa: May L., Khuyên Nguyễn trên nền Canva